Informació > Legislació vigent

Informació > Legislació vigent

Segons la legislació vigent de Protecció del Medi Ambient, les prioritats governamentals pel que fa a la gestió de residus municipals es basen en:

 • Promoure la implantació de sistemes de recollida selectiva de residus urbans que possibilitin el reciclatge o altres formes de valorització.
 • Desenvolupar campanyes de formació i conscienciació ciutadana dirigides a promoure la participació activa en la implantació de la recollida selectiva i fomentar la disminució de l'ús d'envasos.
 • Establir els mecanismes d'actuació i promoure les infraestructures necessàries per a la correcta gestió d'envasos i residus d'envasos.
 • Fomentar i coordinar la gestió consorciada o mancomunada dels serveis municipals de recollida i tractament de residus urbans.
 • Donar suport al desenvolupament tècnic i la comercialització de productes de consum i formes de prestació de serveis que permetin la reutilització, minimitzin els residus generats o redueixin el seu impacte.
 • Impulsar la implantació d'infraestructures de recuperació i valorització de materials.
 • Fomentar la reutilització de materials i d'envasos preferentment dins dels mateixos cicles productius que els originaris.
 • Instaurar una política de compres públiques que prioritzi l'adquisició de productes que incorporin materials reciclables.

Més informació sobre la legislació actual

 • Llei de Residus.
 • Decret pel qual es regula la gestió de l'oli usat en l'àmbit de la Comunitat Autònoma del País Basc.
 • Llei de Responsabilitat Mediambiental.
 • Llei general de Protecció del Medi Ambient del País Basc (1998).
 • Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) 2008-2015.
 • Reial decret legislatiu 1 / 2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües
 • Llei d'envasos i residus d'envàs.